پروگرامر فلش مدل CH341A

جهت خرید سفارشی تماس بگیرید

در انبار موجود نمی باشد

 • نوع آی سی : CH341A
 • عملکرد : مبدل USB به UART
 • کاربرد : مناسب پروگرامر کردن انواع آی سی و بایوس مادربرد
 • سیستم عامل ها : ویندوز XP، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 10، مک و لینوکس

معمولا با هم خریده می شوند

شماتیک پروگرامر
ch341a
تراشه های قابل پشتیبانی

AMIC

A25L05PT A25L05PU A25L10PT A25L10PU A25L20PT A25L20PU A25L40PT A25L40PU A25L80PT A25L80PU A25L16PT A25L16PU A25L512 A25L010 A25L020 A25L040 A25L080 A25L016 A25L032 A25LQ16 A25LQ32A

ATMEL

AT24C01 AT24C01B AT24C01A AT24C02A AT24C02 AT24C04 AT24C02B AT24C04B AT24C04A AT24C08A AT24C08B AT24C16A AT24C16B AT24C08 AT24C16 AT24C32 AT24C64 AT24C64A AT24C32B AT24C32A AT24C128A AT24C128B AT24C256B AT24C64B AT24C128 AT24C256 AT24C512 AT24C256A AT24C512B AT24C512A AT24C1024 AT24C1024A AT24C1024B

AT45DB021D AT45DB041D AT45DB161D AT45DB321D AT25010 AT25010A AT25020 AT25020A AT25040 AT25040A AT25080 AT25080A AT25080B AT25160 AT25160A AT25160B AT25320 AT25320A AT25320B AT25640 AT25640A AT25640B AT25128 AT25128A AT25128B AT25256 AT25256A AT25256B AT25512 AT25DF021 AT25DF041 AT25DF041A AT25SF041 AT25DF081 AT25DF081A AT25DF161 AT25DF321 AT25DF321A AT25DF641 AT25F512 AT25F512A AT25F512B AT25F1024 AT25F1024A AT25F2048 AT25F2048A AT25F4096 AT25F4096A AT25HP256 AT25HP512 AT26DF081 AT26DF081A AT26DF161 AT26DF161A AT26DF321 AT26DF321A AT26F004

Berg Micro

BG25Q40A BG25Q80A BG25Q16A BG25Q32A

APLUS

AF25BC08 AF25BC16 AF25BC32 AF25BC64 AF25BC128 AF25BC256

BOYA

BY25D80

CATALYST

CAT24C01  CAT24WC01  CAT24WC02  CAT24C02  CAT24C04 CAT24WC04 CAT24WC08 CAT24C08 CAT24WC16 CAT24C16 CAT24WC32 CAT24C32 CAT24WC64 CAT24C64 CAT24WC128 CAT24C128 CAT24WC256 CAT24C256 CAT24C512 CAT24WC512 CAT24C1024 CAT24WC1024

CAT25010 CAT25020 CAT25040 CAT25080 CAT25160 CAT25320 CAT25640 CAT25128 CAT25256 CAT25C01 CAT25C02 CAT25C03 CAT25C04 CAT25C05 CAT25C08 CAT25C09 CAT25C16 CAT25C17 CAT25C32 CAT25C33 CAT25C64 CAT25C65 CAT25C128 CAT25C256

COMMON

24C01 24C01 3V 5V 5V 24C04 24C02 24C02 3V 5V 24C04 24C08 3V 3V 5V 24C08 24C16 24C16 3V 5V 5V 24C32 24C32 24C64 3V 5V 5V 24C64 3V 24C128 24C256 24C128 3V 5V 5V 24C512 24C512 24C256 3V 3V 3V 24C1024 24C1024 24C2048 3V 5V 5V 24C2048 24C4096 5V 24C4096 3V

DEUTRON

AC25LV512 AC25LV010

EFST

EM25LV512 EM25LV010 F25L004A F25L008A F25L016A F25L04UA F25L04P F25S04P F25L08P F25L16P F25L32P F25L32Q

EON

EN25B05 EN25B05T EN25B10 EN25B10T EN25B20 EN25B20T EN25B40 EN25B40T EN25B80 EN25B80T EN25B16 EN25B16T EN25B32 EN25B32T EN25B64 EN25B64T EN25F05 EN25F10 EN25F20 EN25F40 EN25F80 EN25F16 EN25F32 EN25LF05 EN25LF10 EN25LF20 EN25LF40 EN25P05 EN25P10 EN25P20 EN25P40 EN25P80 EN25P16 EN25P32 EN25P64 EN25Q40 EN25Q80A EN25Q16A EN25Q32A EN25Q32B EN25Q64 EN25Q128 EN25QH16 EN25QH32 EN25QH64 EN25QH128 EN25QH256 EN25T80 EN25T16 EN25F64

EXCELSEMI

ES25P10 ES25P20 ES25P40 ES25P80 ES25P16 ES25P32 ES25M40A ES25M80A ES25M16A

FAIRCHILD

FM24C01L FM24C02L FM24C03L FM24C04L FM24C05L FM24C08L FM24C09L FM24C17L FM24C16L FM24C32L FM24C64L FM24C128L FM24C256L FM24C512L FM

FIDELIX

FM25Q08A FM25Q16A FM25Q16B FM25Q32A FM25Q64A

GeneralPlus

GPR25L005E GPR25L161B GPR25L020B

GIANTEC

GT25C01 GT25C02 GT25C04 GT25C08 GT25C16 GT25C32 GT25C32A GT25C64 GT25C128 GT25C128A GT25C256

GIGADEVICE

GD25D40 GD25D80 GD25F40 GD25F80 GD25Q512 GD25Q10 GD25Q20 GD25Q40 GD25Q80 GD25Q80B GD25Q16 GD25Q16B GD25Q32 GD25Q32B GD25Q64 GD25Q64B GD25Q128B GD25Q128C GD25LQ128C_1.8V GD25LQ256C_1.8V MD25T80 MD25D20 MD25D40 MD25D80 MD25D16

HOLTEK

HT24C01 HT24LC01 HT24C02 HT24LC02 HT24C04 HT24LC04 HT24C08 HT24LC08 HT24C16 HT24LC16 HT24LC32 HT24C32 HT24LC64 HT24C64 HT24C128 HT24LC128 HT24C256 HT24LC256 HT24LC512 HT24C512 HT24C1024 HT24LC1024

ICE

ICE25P05

ICMIC

X25020 X25021 X25040 X25041 X25080 X25128 X25160 X25170 X25320 X25330 X25640 X25642 X25650

INTEL

QB25F016S33B QB25F160S33B QB25F320S33B QB25F640S33B QH25F016S33B QH25F160S33B QH25F320S33B

INTEGRAL

IN25AA020 IN25AA040 IN25AA080 IN25AA160

ISSI

IS24C01 IS24C02 IS24C04 IS24C08 IS24C16 IS24C32 IS24C64 IS24C128 IS24C256 IS24C512 IS24C IS25C01 IS25C02 IS25C04 IS25C08 IS25C16 IS25C32 IS25C32A IS25C64 IS25C128 IS25C256

KHIC

KH25L1005 KH25L1005A KH25L2005 KH25L4005 KH25L4005A KH25L512 KH25L512A KH25L8005 KH25L8036D

MACRONIX

MX25L1005 MX25L1005A MX25L1005C MX25L1006E MX25L1021E MX25L1025C MX25L1026E MX25L12805D MX25L12835E MX25L12835F MX25L12836E MX25L12839F MX25L12845E MX25L12845G MX25L12845F MX25L12865E MX25L12865F MX25L12873F MX25L12875F MX25L25635E MX25L1605 MX25L1605A MX25L1605D MX25L1606E MX25L1633E MX25L1635D MX25L1635E MX25L1636D MX25L1636E MX25L1673E MX25L1675E MX25L2005 MX25L2005C MX25L2006E MX25L2026C MX25L2026E MX25L3205 MX25L3205A MX25L3205D MX25L3206E MX25L3208E MX25L3225D MX25L3233F MX25L3235D MX25L3235E MX25L3236D MX25L3237D MX25L3239E MX25L3273E MX25L3273F MX25L3275E MX25L4005 MX25L4005A MX25L4005C MX25L4006E  MX25L4026E MX25L512 MX25L512A MX25L512C MX25L5121E MX25L6405 MX25L6405D MX25L6406E MX25L6408E MX25L6433F MX25L6435E MX25L6436E MX25L6439E MX25L6445E MX25L6465E MX25L6473E MX25L6473F MX25L6475E MX25L8005 MX25L8006E MX25L8008E MX25L8035E MX25L8036E MX25L8073E MX25L8075E MX25R512F MX25R1035F MX25R1635F MX25R2035F MX25R3235F MX25R4035F MX25R6435F MX25R8035F MX25U1001E_1.8V MX25U12835F_1.8V MX25U1635E_1.8V MX25U1635F_1.8V MX25U2032E_1.8V MX25U2033E_1.8V MX25U3235E_1.8V MX25U3235F_1.8V MX25U4032E_1.8V MX25U4033E_1.8V MX25U4035_1.8V MX25U5121E_1.8V MX25U6435F_1.8V MX25U6473F_1.8V MX25U8032E_1.8V MX25U8033E_1.8V MX25U8035_1.8V MX25U8035E_1.8V MX25V1006E MX25V1035F MX25V2006E MX25V2035F MX25V512 MX25V512C MX25V512E MX25V512F MX25V4005 MX25V4006E MX25V4035 MX25V4035F MX25V8005 MX25V8006E MX25V8035 MX25V8035F MX66U51235F_1.8V MX66U1G45G_1.8V

MICROCHIP

MIC24LC014 MIC24AA01 MIC24AA014 MIC24LC01B MIC24LC02B MIC24AA02 MIC24C02C MIC24AA025 MIC24AA04 MIC24LC04B MIC24LC024 MIC24AA024 MIC24LC025 MIC24LC08B MIC24AA08 MIC24LC16B MIC24AA16 MIC24LC32 MIC24AA32 MIC24LC64 MIC24FC64 MIC24AA64 MIC24FC128 MIC24AA128 MIC24LC128 MIC24AA256 MIC24LC256 MIC24FC256 MIC24AA512 MIC24LC512 MIC24FC512 MIC24AA1024

_25AA010A _25AA020A _25AA040 _25AA040A _25AA080 _25AA080A _25AA080B _25AA080C _25AA080D _25AA1024 _25AA128 _25AA160 _25AA160A _25AA160B _25AA256 _25AA320 _25AA512 _25AA640 _25C040 _25C080 _25C160 _25C320 _25C640 _25LC010A _25LC020A _25LC040 _25LC040A _25LC080 _25LC080A _25LC080B _25LC080C _25LC080D _25LC1024 _25LC128 _25LC160 _25LC160A _25LC160B _25LC256 _25LC320 _25LC512 _25LC640

MICRON

N25Q032A N25Q064A N25Q256A13 N25Q512A83 N25W256A11 MT25QL128AB MT25QL256A MT25QL512A MT25QL02GC N25Q00AA13G

MSHINE

MS25X512 MS25X10 MS25X20 MS25X40 MS25X80 MS25X16 MS25X32

NANTRONICS

N25S10 N25S20 N25S40 N25S16 N25S32 N25S80

NEXFLASH

NX25P10 NX25P16 NX25P20 NX25P32 NX25P40 NX25P80

NUMONYX

M45PE16 M25P05 M25P05A M25P10 M25P10A M25P20 M25P40 M25P80 M25P16 M25P32 M25P64 M25P128_ST25P28V6G M25PE10 M25PE16 M25PE20 M25PE40 M25PE80

NSC

NSC24C02L NSC24C02 NSC24C64

PCT

PCT25LF020A PCT25VF010A PCT25VF016B PCT25VF020A PCT25VF032B PCT25VF040A PCT25VF040B PCT25VF080B

PFLASH

Pm25LV010 Pm25LD010 Pm25LV020 Pm25W020

PMC

PM25LD256C PM25LD512 PM25LD512C PM25LD010 PM25LD010C PM25LD020 PM25LD020C PM25LD040 PM25LD040C PM25LV512 PM25LV512A PM25LV010 PM25LV010A PM25LV020 PM25LV040 PM25LV080B PM25LV016B PM25WD020 PM25WD040

RAMTRON

FM24CL04 FM24C04A FM24CL16 FM24C16A FM24CL64 FM24C64 FM24C256 FM24CL256 FM24C512

FM25040 FM25C160 FM25640 FM25CL04 FM25CL64 FM25L16 FM25L256 FM25L512 FM25W256

RENESAS

HN58X2502 HN58X2504 HN58X2508 HN58X25128 HN58X2516 HN58X25256 HN58X2532 HN58X2564 R1EX25002A R1EX25004A R1EX25008A R1EX25016A R1EX25032A R1EX25064A

ROHM

BR24L01 BR24C01 BR24L02 BR24C02 BR24L04 BR24C04 BR24L08 BR24C08 BR24L16 BR24C16 BR24L32 BR24C32 BR24C64 BR24L64

BR25010 BR25020 BR25040 BR25080 BR25160 BR25320 BR25H010 BR25H020 BR25H040 BR25H080 BR25H160 BR25H320 BR25L010 BR25L020 BR25L040 BR25L080 BR25L160 BR25L320 BR25L640 BR25S320 BR25S640 BR25S128 BR25S256 BR95010 BR95020 BR95040 BR95080 BR95160

SAIFUN

SA25C1024H SA25C1024L SA25C512H SA25C512L

SANYO

LE25FU106BMA LE25FU206MA LE25FU406BMA LE25FW206M LE25FW406M LE25FW406AM LE25FW806M

SEIKO

S-25A010A S-25A020A S-25A040A S-25A080A S-25A160A S-25A320A S-25A640A S-25C010A S-25C020A S-25C040A S-25C080A S-25C160A S-25C320A S-25C640A

SIEMENS

SLA25010 SLA25020 SLA25040 SLA25080 SLA25160 SLA25320 SLE25010 SLE25020 SLE25040 SLE25080 SLE25160 SLE25320

SPANSION

S25FL001D S25FL002D S25FL004A S25FL004D S25FL004K S25FL008A S25FL008D S25FL008K S25FL016A S25FL016K S25FL032A S25FL032K S25FL032P S25FL040A S25FL040A_BOT S25FL040A_TOP S25FL064A S25FL064K S25FL064P S25FL116K S25FL128K S25FL128P S25FL128S S25FL132K S25FL164K

SST

SST25LF020A SST25LF040A SST25LF080A SST25VF010 SST25VF010A SST25VF016B SST25VF020 SST25VF020A SST25VF020B SST25VF032B SST25VF064C SST25VF040 SST25VF040A SST25VF040B SST25VF080B SST25VF512 SST25VF512A

ST

ST24C01 ST24C02 ST24C04 ST24C08 ST24C16 ST24C32 ST24C64

M25C16 M25PX16 M25PX32 M25PX64 M25PX80 M25W16 M35080-3 M35080-6 M35080V6 M35080VP M95010 M95010R M95010W M95020 M95020R M95020W M95040 M95040R M95040W M95080 M95080R M95080W M95128 M95128R M95128W M95160 M95160R M95160W M95256 M95256R M95256W M95320 M95320R M95320W M95512R M95512W M95640 M95640R M95640W M95M01R M95M01W ST25C16 ST25P05 ST25P05A ST25P10 ST25P10A ST25P16 ST25P20 ST25P32 ST25P40 ST25P64 ST25P80

TERRA

TS25L512A TS25L010A TS25L020A TS25L16AP TS25L16BP ZP25L16P TS25L16PE TS25L80PE TS25L032A TS25L40P

WINBOND

W25P10 W25P16 W25P20 W25P32 W25P40 W25P64 W25P80 W25Q10EW_1.8V W25Q128BV W25Q128FV W25Q256FV W25Q128FW_1.8V W25Q16 W25Q16BV W25Q16CL W25Q16CV W25Q16DV W25Q16FW_1.8V W25Q16V W25Q20CL W25Q20EW_1.8V W25Q32 W25Q32BV W25Q32FV W25Q32FW_1.8V W25Q32V W25Q40BL W25Q40BV W25Q40CL W25Q40EW_1.8V W25Q64BV W25Q64CV W25Q64FV W25Q64FW_1.8V W25Q80BL W25Q80BV W25Q80DV W25Q80EW_1.8V W25X05 W25X05CL W25X10AV W25X10BL W25X10BV W25X10CL W25X10V W25X16 W25X16AL W25X16AV W25X16BV W25X16V W25X20AL W25X20AV W25X20BL W25X20BV W25X20CL W25X20L W25X20V W25X32 W25X32AV W25X32BV W25X40AL W25X40AV W25X40BL W25X40BV W25X40CL W25X40L W25X40V W25X64 W25X64BV W25X64V W25X80AL W25X80AV W25X80BV W25X80L W25X80V W25M512JV

XICOR

X24C01 X24C02 X24C04 X24C08 X24C16

W25M512JV X25043 X25045 X25F008 X25F016 X25F032 X25F064 X5043 X5045

Zbit

ZB25D16

ZEMPRO

TS25L512A TS25L010A TS25L020A TS25L16AP TS25L16BP TS25L16P

توضیحات تکمیلی

ولتاژ کاری

5 ولت

ورژن پشتیبانی

تراشه های سری 24 و سری 25

استانداردهای ارتباطی

پشتیبانی از تراشه هایی با استاندارد SPI و I2C

وب سایت سازنده

فایل ها و درایورهای پروگرامر

درایور

درایور پروگرامر

مجموعه نرم افزارهای پروگرامر

رمز : powerelec.ir

وبسایت راهنما

راهنمای استفاده از نرم افزار

وبسایت راهنما

راهنمای استفاده از نرم افزار

وبسایت راهنما

راهنمای استفاده از نرم افزار

وبسایت راهنما

راهنمای استفاده از نرم افزار

وبسایت راهنما

پروگرام کردن بایوس مادربرد

آموزش ویدئویی

یوتیوب

میانگین امتیازات

4.40

05
( 5 نقد و بررسی )
5 ستاره
60%
4 ستاره
20%
3 ستاره
20%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
افزودن نقد و بررسی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 نقد برای این محصول

 1. 05

  توسط رضا ابراهیمی

  با سلام
  من مي خواهم اين پروگرامر سفارش بدهم فقط شما مطمئن هستيد اين پروگرامر آي سي AT45DB161 را پشتيباني مي كند…
  چون داخل برنامه همچين آي سي براي انتخاب ندارد….
  با تشكر

  • توسط مدیریت

   با سلام و احترام

   با بررسی ای که انجام دادیم این تراشه متعلق به شرکت اتمل هستش و پارت نامبر تراشه در نرم افزار پروگرامر قرار دارد.
   لطفا جهت درج سوالات فنی از بخش حساب کاربری و تیکت اقدام به طرح سوال نمایید.

 2. 05

  توسط جمشیدی

  سلام قیمت‌ محصول هنوز همین هست؟

  • توسط مدیریت

   با سلام و احترام

   بله قیمت محصول بروز هستش.

 3. 05

  توسط davodsamani

  سلام

  قیمت به روز است؟
  ایا کلیپس به این مدل میخورد؟

  • توسط مدیریت

   با سلام

   بله قیمت بروز هستش.
   کلیپس SOP8 با این محصول سازگار می باشد.

 4. 05

  توسط رضا عظیمی (مالک تأیید شده)

  با سلامو خسته نباشید
  من این پروگرمرو داشتم و به دلیل اشتباه کار کردن باهاش نیم سوز شده بود یه کار فوری هم داشتم نمیتونستم ریسک کنم باید سالم دستم میرسید عزیزان امجد کالا زحمت کشیدن همون شب خرید تستش کردن فیلمشو فرستادن و ارسال . بعد که به دستم رسید واقعا عالی بود همه چی یه نکته که ذکر نشده :
  پروگرمر قبلی که داشتم چیپش CH341A بود ولی این CH341B یعنی یه نسخه جدیدتر با سرعت بیشتر ! که این موردم عالی بود کلا لذت بردم از خرید خیلی هم سریع ارسال شد با اینکه درخاست تست کرده بودم .
  بازم ممنون

  • توسط مدیریت

   با سلام

   ممنون از اعتمادی که به ما کردید و افتخار میکنیم مشتریانی به خوبی شما داریم.
   با آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون

 5. 05

  توسط ah65 (مالک تأیید شده)

  سلام لطفا به زیف مناسب واسه این پروگرم معرفی میکنین ممنون

  • توسط مدیریت

   درود
   زیف های موردنیاز را از این لینک میتونید مشاهده کنید.
   مشاهده محصولات

درخواست بازپرداخت

ارتباط از طریق واتساپ فروشگاه
واتساپ

تحویل رایگان سفارشات به فروشندگان جمهوری

منو اصلی

ch341a

پروگرامر فلش مدل CH341A

جهت خرید سفارشی تماس بگیرید