۸
جلسه
۱۶
ساعت
۲۱۰
هزارتومان

دوره مقدماتی طراحی بردهای مدارچاپی با نرم افزار آلتیوم

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

مهارت در طراحی شماتیک

مهارت در طراحی پی سی بی

طراحی و ساخت کتابخانه قطعات

ایجاد کتابخانه های سه بعدی

رعایت اصول طراحی

اصول طراحی بهینه و کم هزینه مدار

امجدکالا

۸
جلسه
۱۶
ساعت
۲۱۰
هزارتومان

دوره متوسط طراحی بردهای مدارچاپی با نرم افزار آلتیوم

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

مهارت در طراحی شماتیک

مهارت در طراحی پی سی بی

طراحی و ساخت کتابخانه قطعات

ایجاد کتابخانه های سه بعدی

رعایت اصول طراحی

اصول طراحی بهینه و کم هزینه مدار

امجدکالا

۸
جلسه
۱۶
ساعت
۲۱۰
هزارتومان

دوره پیشرفته طراحی بردهای مدارچاپی با نرم افزار آلتیوم

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

نحوه نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر
اجرای نرم افزار و آشنایی با محیط برنامه از جمله منوها، تب ها، محیط کاری و …
آشنایی با تمامی قسمت های نرم افزار

مهارت در طراحی شماتیک

مهارت در طراحی پی سی بی

طراحی و ساخت کتابخانه قطعات

ایجاد کتابخانه های سه بعدی

رعایت اصول طراحی

اصول طراحی بهینه و کم هزینه مدار

با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز قبل از اقدام به خرید با بخش فروش تماس حاصل نمایید

منو اصلی